Skip to main content

Báo cáo mô hình ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm do Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang chủ trì và tổ chức.📢

Báo cáo mô hình “Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm” là mô hình hiệu quả. Có thể áp dụng rộng rãi để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm lúa hàng hóa.
1. Hoàn thiện quy trình sản xuất:
Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất lúa, nâng cao năng suất và chất lượng lúa.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
Phát triển đa dạng các sản phẩm từ lúa.
2. Tăng cường liên kết chuỗi:
Kết nối HTX với các doanh nghiệp thu mua.
Phát triển các mô hình liên kết sản xuất. Tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đảm bảo lợi ích cho cả người sản xuất và doanh nghiệp.
Hỗ trợ HTX tham gia quảng bá sản phẩm.
3. Hỗ trợ nguồn nhân lực:
Tăng cường tập huấn cho cán bộ khuyến nông và HTX về kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP.
Bồi dưỡng đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn cao.
Tạo điều kiện cho HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.
✅Năm nay có thêm 5 Hợp Tác Xã lúa đạt tiêu chuẩn GlobalGAP.
🍾Xin chúc mừng các Hợp Tác Xã.
Báo cáo chương trình hợp tác liên kết trồng và tiêu thụ lúa thương phẩm
Anh Trưởng, cùng tham gia với Anh Triều trong báo cáo
Phát biểu của anh Lê Hải Triều trong buổi báo cáo
Báo cáo trao chứng chỉ GlobalGAP cho Hơp Tác Xã