Skip to main content

Đây là trường hợp ruộng sử dụng phân bón đúng công thức cân đối NPK theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa, hoặc nông dân bón phân rước hạt khi giai đoạn lúa trổ làm đồng nên khi lúa chín lá đài vẫn còn xanh, thường chỉ có nông dân giỏi hay kinh nghiệm nhiều năm mới áp dụng đúng kỹ thuật nuôi lá đồng, năng suất sẽ cao hơn các ruộng khác 2-5%.